Upowszechnianie rezultatów projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu zrealizowano następujące działania:

 • Każdy z uczestników stażu przygotował swoje portfolio zawierające: Curriculum Vitae w języku angielskim, sprawozdanie i prezentację z przebiegu stażu, dokumentację fotograficzną oraz uzyskane certyfikaty, w tym: Indywidualny Wykaz Osiągnięć opisujący szczegółowo efekty uczenia się uzyskane w trakcie stażu, potwierdzony przez firmę, w której odbywał się staż.

PREZENTACJA:

[embeddoc url=”http://http://laspalmas2014.staff.edu.pl/wp-content/uploads/2015/04/Staż-zagraniczny-prezentacja.pptx” width=”80%”  viewer=”microsoft”]
 • Uczestnicy stażu po powrocie dzielili się swoimi doświadczeniami ze stażu z kolegami w szkole i w środowisku lokalnymi.  Kilku z nich przeprowadziło prezentację nabytych umiejętności dla uczniów innych klas na zajęciach dydaktycznych dotyczących urządzeń technik komputerowych. Dwie z tych prezentacji: montaż komputera oraz budowa i naprawa skanera zostało nagranych i zrealizowanych w postaci krótkich ok. 12 minutowych filmów. Filmy te zostały zarchiwizowane w bibliotece szkolnej i będą wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach.

 • Uczniowie biorący udział w stażu zaprojektowali i wydrukowali 2 plakaty dużego formatu A0 ilustrujące przebieg stażu zagranicznego w Las Palmas. Plakaty te zostały wykorzystane w trakcie trwania targów edukacyjnych EXPO 2015 w Pałacu Kultury, w czasie spotkań z rodzicami w szkole oraz w czasie Dni Otwartych dla gimnazjalistów i rodziców w szkole.
  plakat1 plakat2
   um960_720  ui2

  Uczestnicy stażu w czasie tych wydarzeń byli obecni i upowszechniali ideę staży zagranicznych, opowiadali o korzyściach, jakie wynieśli z uczestnictwa w stażu oraz o umiejętnościach i kompetencjach, które nabyli.

 • Uczestnicy stażu zagranicznego wykonali projekt mapy elektronicznej Las Palmas z naniesionymi lokalizacjami najważniejszych miejsc i instytucji, które wizytowali w trakcie trwania stażu: hotelu, firm, najbliższych i najczęściej uczęszczanych przez nich sklepów oraz miejsc, które warto zwiedzić: katedry, muzea, teatry. Mapa ta będzie bardzo przydatna dla uczestników staży w kolejnych latach (mapa poniżej).

MAPA STAŻU:

POMOC:

 • pod wskaźnikiem myszki znajdziesz opis obiektu na mapie: hotel, firmy, zabytki…
 • przewijając rolkę myszki możesz zwiększyć skalę na mapie,
 • przesuwają wciśnięty lewy przycisk myszki możesz przesunąć mapę, aby zobaczyć lokalizacje nie mieszczące się w oknie.

 • Uczniowie w ramach przygotowania do stażu zaprojektowali elektroniczny słownik polsko – hiszpański, który będą doskonalić a zasób słów uczestnicy w kolejnych turnusach staży będą stopniowo rozszerzać (słownik – poniżej).

Słownik polsko-hiszpański:

 • Nauczyciele i Zespół Kierowniczy Szkoły przekazywali przykłady dobrych praktyk w ramach upowszechniania rezultatów zrealizowanego projektu pilotażowego wdrażającego system ECVET do kształcenia zawodowego na seminariach i warsztatach szkoleniowych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.
 • W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom stażu zagranicznego. W ramach podsumowania projektu uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami – został przeprowadzony wywiad z jednym z uczestników stażu. Wywiad został opublikowany na stronie www szkoły.
 • Ocena ze stażu zawodowego potwierdzona przez firmy hiszpańskie została uznana przez szkołę na podstawie analizy dokumentów w tym portfolio uczestników, prezentacji umiejętności na terenie szkoły (technik informatyk) oraz w warsztacie samochodowym (technik mechatronik) i zostanie potwierdzona oceną na świadectwo na koniec roku szkolnego jako ocena łączna za staż zagraniczny i praktyki zawodowe w kraju. Odbycie zagranicznego stażu zawodowego w ramach ECVET zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia o odbyciu stażu zagranicznego i praktyki zawodowej w kraju na zakończenie roku szkolnego. Zaświadczenie jest ważnym dokumentem dla przyszłego pracodawcy potwierdzającym doświadczenie zawodowe i dodatkowym atutem dla absolwenta szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy.