Zasady Kwalifikacji Uczestników Projektu

“European internship – getting to know Europe in practice”

 1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz 4 uczniów klas czwartych TM, które w roku szkolnym 2013/2014 zakwalifikowały się na staż zagraniczny, ale w chwili wyjazdu nie były pełnoletnie.
 2. Staż zagraniczny będzie realizowany w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w dniach 10-28 listopada 2014 r.
 3. W projekcie uczestniczyć będzie 8 uczniów (4 uczniów technikum informatycznego i 4 uczniów technikum mechatronicznego). W treści wniosku nie ma limitu uczniów dla poszczególnych klas. W związku z kryzysem gospodarczym na Wyspach Kanaryjskich Komisja Kwalifikacyjna może zmienić proporcje wyjeżdżających uczniów w danym zawodzie po wcześniejszym uzgodnieniu z partnerem hiszpańskim.
 4. Za przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
  1. Agnieszka Sokół – Koordynator projektu
  2. Alicja Karczmarczyk – Kierownik Szkolenia Praktycznego
  3. Krystyna Sławińska – wicedyrektor, pedagog szkolny
  4. Krzysztof Dołomisiewicz – nauczyciel j. angielskiego
  5. na wniosek kandydatów w pracach może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 5. Od wyników kwalifikacji uczeń może odwołać się pisemnie w terminie 1 dnia roboczego, kierując je do Dyrektora Szkoły. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną rozszerzoną o Dyrektora Szkoły lub Jego zastępcę. Wyniki odwołań zostaną podane na stronie www.staff.edu.pl w terminie 2 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników.
 6. Warunki konieczne do wzięcia udziału w kwalifikacji to:
  1. ukończenie 18-tego roku życia w chwili rozpoczęcia stażu zagranicznego
  2. ocena z zachowania na koniec klasy I i klasy II (uczniowie klas czwartych – oceny na koniec klasy II i klasy III) – co najmniej dobry
  3. ocena z języka angielskiego na koniec klasy I i klasy II (uczniowie klas czwartych – oceny na koniec klasy II i klasy III) – co najmniej dostateczny
  4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I i klasy II (uczniowie klas czwartych – oceny na koniec klasy II i klasy III) – co najmniej dostateczny
  5. brak przeciwwskazań zdrowotnych – pisemne oświadczenie potwierdzone podpisem rodziców – załącznik nr 1
  6. rekomendacja wychowawcy klasy (warunkiem koniecznym uzyskania takiej rekomendacji jest brak nagan oraz upomnień Dyrektora Szkoły w całym cyklu kształcenia) – załącznik nr 2
  7. rekomendacja pedagoga szkolnego (p. Krystyny Sławińskiej) – załącznik nr 3
  8. zobowiązanie ucznia do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNICTWA W STAŻU ZAGRANICZNYM – załącznik nr 4
  9. złożenie prawidłowo wypełnionego FORMULARZA APLIKACYJNEGO wraz z wymienionymi wcześniej załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014 r. do godz. 14:30 w sekretariacie szkoły.
 7. Zasady kwalifikacji uczestników projektu:
  1. Na LISTĘ UCZESTNIKÓW projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów obliczonych wg następujących kryteriów:
  2. Lp. Kryterium Liczba punktów
   1 Ocena z zachowania na koniec klasy I/II (klasy czwarte na koniec klasy II/III)
   Ocena dobra 4
   Ocena bardzo dobra 8
   Ocena wzorowa 12
   2 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I/II ( klasy czwarte na koniec klasy II/III) *
   Ocena 3,000 – 3,25 1
   Ocena 3,251 – 3,50 2
   Ocena 3,501 – 3,75 3
   Ocena 3,751 – 4,00 4
   Ocena 4,001 – 4,25 5
   Ocena 4,251 – 4,50 6
   Ocena 4,501 – 4,75 7
   Ocena 4,751 – 5,00 8
   Ocena 5,001 – 5,25 9
   Ocena 5,251 – 5,50 10
   Ocena 5,501 – 5,75 11
   Ocena 5,751 – 6,00 12
   3 Ocena z języka angielskiego na koniec klasy I/ II (klasy czwarte na koniec klasy II/III)
   poziom A2+
   Ocena 3 2
   Ocena 4 4
   Ocena 5 6
   Ocena 6 8
   poziom B1
   Ocena 3 4
   Ocena 4 6
   Ocena 5 8
   Ocena 6 10
   poziom B2
   Ocena 3 6
   Ocena 4 8
   Ocena 5 10
   Ocena 6 12
   poziom C1
   Ocena 3 8
   Ocena 4 10
   Ocena 5 12
   Ocena 6 14
   4 Ilość godzin nieusprawiedliwionych zgodna z arkuszem ocen ucznia na koniec klasy II (uczniowie klas trzecich) lub klasy III (uczniowie klas czwartych)
   1-5 -2
   6-10 -4
   11-15 -6
   16-20 -8
   21-25 -10
   26 i więcej -12
   5 PUNKTY DODATKOWE
   udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, projektach potwierdzony certyfikatem 2
   zajęcie I, II lub III miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach na poziomie szkoły potwierdzone certyfikatem 5
   zajęcie I, II lub III miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu dzielnicowym, powiatowym i okręgowym potwierdzone certyfikatem 10
   udział w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim potwierdzony certyfikatem 15
   Laureaci olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu ogólnopolskim -potwierdzenie certyfikatem 30
  3. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje średnia ocen na świadectwie w ostatnim roku nauki poprzedzającym wyjazd, a w następnej kolejności suma punktów uzyskanych z języka angielskiego.
  4. W postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie utworzona LISTA REZERWOWA (po dwóch uczniów dla każdego zawodu tj. 2 uczniów w zawodzie technik informatyk i 2 uczniów w zawodzie technik mechatronik).
  5. Uczniowie z LISTY REZERWOWEJ zostaną dołączeni do LISTY UCZESTNIKÓW w przypadku rezygnacji z udziału w stażu lub skreślenia z LISTY UCZESTNIKÓW uczniów wcześniej zakwalifikowanych na skutek nie spełnienia przez nich warunków regulaminu (np. absencji na zajęciach z przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego) wg kolejności na liście rezerwowej.
 8. Kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona do dnia 10 września 2014 r., a wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie www.staff.edu.pl.
 9. LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do przygotowania pedagogiczno – językowo – kulturalnego zostanie opublikowana, jeśli w terminie 1 dnia od ogłoszenia wyników nie wpłyną żadne odwołania, lub w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników, tj. po rozpatrzeniu odwołań (procedura odwołań – patrz p. 5).
 10. Od uczestników projektu oczekujemy zaangażowania w życie szkoły, 100% frekwencji podczas przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego, udziału w konkursach i olimpiadach, pomocy w przyjęciu grupy uczniów ze szkoły partnerskiej z Las Palmas.
 11. Rozpoczęcie przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego przewiduje się między 15 września 2014 r., a 19 września 2014 r. Dokładny terminarz zajęć zostanie umieszczony na stronie www.staff.edu.pl po podaniu listy uczestników.
 12. Wzór FORMULARZA APLIKACYJNEGO oraz niezbędne załączniki zostaną opublikowane na stronie www.staff.edu.pl w zakładce „zagraniczne staże zawodowe/ projekty finansowane z EFS-KL”.
 13. Pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy koordynatora a.sokol@vp.pl
 14. Termin składania FORMULARZA APLIKACYJNEGO i innych dokumentów:

8 września 2014 r. do godz. 14:30


Załącznik 1 – Brak przeciwwskazań zdrowotnych – pisemne oświadczenie potwierdzone podpisem ucznia i rodziców
Załącznik 2 – Rekomendacja wychowawcy klasy (warunkiem koniecznym uzyskania takiej rekomendacji jest brak nagan i upomnień Dyrektora Szkoły w całym cyklu kształcenia)
Załącznik 3 – Rekomendacja pedagoga szkolnego
Załącznik 4 – Zobowiązanie ucznia do przestrzegania REGULAMINU STAŻU ZAGRANICZNEGO

*przedmioty zawodowe brane pod ocenę są umieszczone w formularzach aplikacyjnych (pkt. 18 i 19) odpowiednich dla uczniów klas trzecich oraz czwartych