Regulamin stażu zagranicznego w Las Palmas

 1. Praktyki zagraniczne w Hiszpanii „European internship – getting to know Europe in practice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego traktowane są jako zajęcia objęte programem szkoły realizowane poza jej terenem i w związku z tym uczniowie (beneficjenci) obowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień Statutu Szkoły.
 2. Uczestnicy stażu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz weekendy.
 3. Każdy uczeń musi w trakcie praktyk zagranicznych mieć ze sobą ważną legitymację szkolną oraz dowód osobisty, paszport i dzienniczek praktyk.
 4. Uczniowie są obowiązani do respektowania poleceń opiekuna praktyk ze strony polskiej, a w czasie odbywania zajęć również opiekuna ze strony hiszpańskiej.
 5. W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi w autokarze oraz na pokładzie samolotu (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączanie telefonów komórkowych itp.)
 6. W trakcie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach jak i w czasie postoju autokaru nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.
 7. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych w tym również wina i piwa, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek środków psychoaktywnych i używek. O lekach używanych przez ucznia rodzice informują szkołę w specjalnym Oświadczeniu. Nie wolno samemu przyjmować żadnych lekarstw.
 8. Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z opiekunem praktyk ze strony hiszpańskiej – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać firmie w tym samym dniu za pośrednictwem opiekunów. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość uzyskania certyfikatu „Europass-Mobilność”.
 9. Zaleca się używanie kremów przeciwsłonecznych z filtrami zabezpieczającymi przed poparzeniami i spożywanie dużej ilości wody.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków, pobudki i ciszy nocnej.
 11. Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracają na teren rezydencji (miejsca noclegowego), uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera, w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania „językowo-kulturowo-pedagogicznego” przewidzianych w trakcie pobytu w godzinach wieczornych, jak również organizowanych przez grupę z inicjatywy i pod kontrolą opiekuna ze strony polskiej.
 12. Zabrania się surowo oddalania uczestników stażu poza teren rezydencji bez wiedzy i zgody opiekuna.
 13. Uczestnicy zobowiązują się dbać o ład i porządek na terenie rezydencji.
 14. Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów.
 15. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona na miejscu przez polskiego opiekuna) uczestnicy przebywają w swoich pokojach.
 16. Jeżeli uczeń zrezygnuje ze stażu w ostatnich dniach przed wyjazdem, rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty dofinansowania przypadające na jednego ucznia.
 17. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez ucznia w czasie pobytu za granicą (spożywanie alkoholu, kradzież itp.) uczeń może zostać usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie na ich koszt, a uczeń zostanie odesłany do Polski na koszt rodziców.
 18. Wszelkie zapytania, prośby, wątpliwości należy kierować do opiekuna.
 19. Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy, nieodpowiedzialny koszt ponoszą rodzice (lub prawni opiekunowie).
 20. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się na miejsce zbiórki 2 godziny przed wylotem.
 21. Uczestnicy w trakcie praktyk korzystają tylko z komunikacji publicznej (autobusy, taksówki).
 22. Bezwzględnie zabrania się uczestnikom korzystać ze sprzętów wodnych oraz pływania na desce lub nurkowania.
 23. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia opiekunom choroby lub złego samopoczucia (gorączka, ból itp.).