Home

Strona przedstawia relację z przebiegu stażu zagranicznego 8 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. 3-tygodniowy staż odbył się w dniach 10.11.2014 – 28.11.2014 w Las Palmas de Gran Canaria.Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu przeprowadzonego z uczestnikiem stażu: wywiad.pdf.
[embeddoc url=”http://http://laspalmas2014.staff.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/wywiad.pdf” viewer=”google”] Projekt systemowy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2013.Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku.Oczekiwane efekty to przede wszystkim: dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy; poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.Korzyści dla uczestników projektu:

  • zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);
  • nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;
  • zwiększenie otwartości i mobilności;
  • zwiększenie szans na rynku pracy;
  • świadomość konieczności dalszego kształcenia;
  • doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.

źródło: http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki